PAEKAKARIKI HOLIDAY PARK - Kapiti Coast

180 Wellington Road, Paekakariki, Kapiti Coast, New Zealand

Phone: +64 4 292 8292