FISH KAIKOURA - Kaikoura

South Bay Marina, Opposite 32 Moa Road, South Bay, Kaikoura, Canterbury, New Zealand

Freephone: 0800 768 020
Mobile: +64 27 505 0231