ST JOHN COMMUNITY SHOP DURHAM STREET - Christchurch Central

180 Durham Street, Christchurch, New Zealand

Phone: +64 3 338 2560